Št. objave Naslov
3247. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
3248. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
3249. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
3250. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Beltinci, dne 5. 10. 2014
3251. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti, ki so bile dne 5. 10. 2014
3252. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci dne 5. 10. 2014
3253. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Beltinci, ki so bile dne 19. 10. 2014
3254. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
3255. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobrepolje
3256. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Dolenjske Toplice
3257. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dravograd
3258. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Dravograd
3259. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Dravograd
3260. Ugotovitev o prehodu mandata članice Občinskega sveta Občine Dravograd na naslednjega kandidata z liste
3261. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje za območje nove podružnične osnovne šole Polica
3262. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
3263. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ivančna Gorica
3264. Poročilo o izidu volitev v Občinski svet Občine Ivančna Gorica
3265. Poročilo o izidu volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Ivančna Gorica
3266. Poročilo o izidu volitev za župana drugi krog na območju Občine Jesenice v nedeljo, dne 19. oktobra 2014
3267. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Komen – drugi krog, 19. 10. 2014
3268. Poročilo o izidu splošnih volitev za župana Občine Kostanjevica na Krki
3269. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
3270. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1297/35 k.o. Nemilje
3271. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Kranj
3272. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Mestne občine Kranj dne 19. 10. 2014
3273. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Lendava 19. oktobra 2014
3274. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
3275. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
3276. Poročilo o izidu volitev članov sveta Mestne četrti Partizan v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah dne 19. oktobra 2014
3277. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
3278. Poročilo o izidu volitev župana 19. 10. 2014 – 2. krog
3279. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Šentjur
3280. Poročilo o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 5. oktobra 2014
3281. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3282. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
3283. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije
3284. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
3285. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Podkraj v Občini Hrastnik