Št. objave Naslov
3179. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3180. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3181. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3182. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3183. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3184. Pravilnik o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov
3185. Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN
3186. Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura
3187. Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole
3188. Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole
3189. Odločba o soglasju k spremembi sedeža in k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove dr. Antona Trstenjaka
3190. Odločba o ugotovitvi, da je 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da Poslovnik Državnega zbora ni v neskladju z Ustavo
3191. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Litija
3192. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2014
3193. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija – skrajšani postopek
3194. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini
3195. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – spremembe št. 3
3196. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 za župana v Občini Cerknica
3197. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občinski svet Občine Cerknica (proporcionalne volitve)
3198. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj
3199. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Črnomelj
3200. Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Črnomelj
3201. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v Občini Črnomelj
3202. Poročilo o izidu volitev za župana na območju Občine Jesenice v nedeljo, dne 5. oktobra 2014
3203. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta na območju Občine Jesenice v nedeljo, dne 5. oktobra 2014
3204. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice v nedeljo, dne 5. oktobra 2014
3205. Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (SDOPN Kanal-1)
3206. Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 5. oktobra 2014
3207. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma
3208. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma
3209. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti
3210. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mežica
3211. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica
3212. Rezultati 2. kroga volitev za župana Občine Piran dne 19. oktobra 2014
3213. Poročilo o udeležbi na lokalnih volitvah 2014 v Občini Sevnica
3214. Poročilo o izidu volitev župana na lokalnih volitvah 2014
3215. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Sevnica na lokalnih volitvah 2014
3216. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica na lokalnih volitvah 2014
3217. Razpis ponovnih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina za naselja Gederovci, Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci in Vanča vas
3218. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Studeno
3219. Razpis ponovnih volitev v Svet Krajevnih skupnosti Mačkovci, Brezovci in Gorica
3220. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Sežana – drugi krog, dne 19. 10. 2014
3221. Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo
3222. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
3223. Odlok o Svetu za nacionalno varnost
3224. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov