Št. objave Naslov
3122. Pravilnik o sporočanju podatkov o plačilih, opravljenih v breme in dobro računov, ter o stanju sredstev na računih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije
3123. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
3124. Sklep o razrešitvi člana in imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Dobje
3125. Poročilo o ugotavljanju volilnega izida za župana Občine Hodoš na rednih lokalnih volitvah 2014, z dne 5. oktobra 2014
3126. Poročilo o ugotavljanju volilnega izida za člane Občinskega sveta Občine Hodoš na rednih lokalnih volitvah 2014, z dne 5. oktobra 2014
3127. Poročilo o ugotavljanju volilnega izida za člana Občinskega sveta Občine Hodoš predstavnika madžarske narodne skupnosti na rednih lokalnih volitvah 2014, z dne 5. oktobra 2014
3128. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Komen, dne 5. oktobra 2014
3129. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2014
3130. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 636/2 in 657/2, k.o. Mavčiče
3131. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Lendava 5. oktobra 2014
3132. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava na volitvah dne 5. oktobra 2014
3133. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika madžarske narodne skupnosti na volitvah dne 5. oktobra 2014
3134. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika romske skupnosti na volitvah dne 5. oktobra 2014
3135. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava 5. oktobra 2014
3136. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Litija v letu 2014
3137. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Litija v letu 2014
3138. Poročilo o izidu volitev
3139. Poročilo o izidu volitev župana Občine Oplotnica
3140. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Oplotnica
3141. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina
3142. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Rogaška Slatina
3143. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana Občine Rogašovci
3144. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci
3145. Poročilo o izidu lokalnih volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Rogašovci
3146. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 za župana v Občini Semič
3147. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 za Občinski svet v Občini Semič
3148. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Semič – predstavnika romske skupnosti
3149. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slovenske Konjice
3150. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice dne 5. oktobra 2014
3151. Poročilo o izidu volitev za župana, izvedenih dne 5. 10. 2014 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3152. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta, izvedenih dne 5. 10. 2014 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3153. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Šalovci, ki so bile izvedene 5. 10. 2014
3154. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Šalovci, ki so bile izvedene 5. 10. 2014
3155. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Šalovci – predstavnika madžarske narodne skupnosti, ki so bile izvedene 5. 10. 2014
3156. Poročilo o izidu volitev za člane sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Šalovci, ki so bile izvedene 5. 10. 2014
3157. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Škocjan
3158. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah dne 5. oktobra 2014
3159. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014
3160. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina
3161. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti, dne 5. 10. 2014
3162. Izid volitev za župana Občine Tolmin
3163. Izid volitev za člane Občinskega sveta Občine Tolmin
3164. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 5. oktobra 2014
3165. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 5. oktobra 2014
3166. Poročilo o izidu rednih volitev 2014 za župana Občine Velika Polana
3167. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Velika Polana
3168. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Zagorje ob Savi
3169. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
3170. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi, ki so bile v nedeljo, 5. oktobra 2014
3171. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Železniki
3172. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
3173. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica
3174. Poročilo o izidu volitev župana
3175. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
3176. Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevne skupnosti Hinje
3177. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt)
3178. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Tepanje (Uradni list SRS, št. 46/86 in Uradni list RS, št. 53/92, 54/98, 41/99 ter Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Tepanje, Uradni list RS, št. 59/01, 37/11)