Št. objave Naslov
3055. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata poslanca
3056. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3057. Uredba o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
3058. Pravilnik o razvidu izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov
3059. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o disciplinskem postopku zoper izvršitelja
3060. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA FUNDACIJA ZA OHRANITEV DVORCA ŠTATENBERG
3061. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA ZA SLOMŠKOVO CERKEV V KOŠAKIH
3062. Odločba o ugotovitvi, da je prvi stavek prvega odstavka 193. člena Zakona o prekrških v neskladju z Ustavo
3063. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3064. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani
3065. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih
3066. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti
3067. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 5. oktobra 2014
3068. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Ankaran – predstavnika italijanske narodne skupnosti, dne 5. oktobra 2014
3069. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, dne 5. oktobra 2014
3070. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
3071. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
3072. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
3073. Razpis ponovnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Križe v Občini Brežice
3074. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Celje
3075. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Celje
3076. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci
3077. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci
3078. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci
3079. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik
3080. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik
3081. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
3082. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 5. oktobra 2014
3083. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper, z dne 5. oktobra 2014
3084. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne 5. oktobra 2014
3085. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper dne 5. oktobra 2014
3086. Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj
3087. Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj
3088. Poročilo o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja na volitvah za župana Mestne občine Kranj, dne 5. 10. 2014 in 6. 10. 2014
3089. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Mestne občine Kranj dne 5. 10. 2014
3090. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah člane svetov krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj dne 5. 10. 2014
3091. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja za občinski prostorski načrt Občine Križevci
3092. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 5. oktobra 2014
3093. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 5. oktobra 2014, po volilnih enotah 1, 2 in 3
3094. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Medvode, dne 5. oktobra 2014
3095. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Medvode, dne 5. oktobra 2014
3096. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Medvode, dne 5. oktobra 2014
3097. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Metlika
3098. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Metlika
3099. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti
3100. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah članov svetov Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v Občini Metlika
3101. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Mirna Peč
3102. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta v Občini Mirna Peč
3103. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov občinskega sveta 2014 v Občini Mokronog - Trebelno
3104. Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta in župana Občine Mozirje dne 5. 10. 2014
3105. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
3106. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
3107. Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti
3108. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, dne 5. oktobra 2014
3109. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2014
3110. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Odranci
3111. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Odranci
3112. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica
3113. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica
3114. Poročilo o izidu volitev župana, volitev v občinski svet in volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Podčetrtek
3115. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Razkrižje
3116. Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Razkrižje
3117. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža
3118. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Straža
3119. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba
3120. Poročilo o izidu volitev župana Občine Šentrupert
3121. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Šentrupert