Št. objave Naslov
3007. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
3008. Zbir aktivnosti v lekarniški dejavnosti
3009. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bistrica ob Sotli
3010. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli
3011. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo
3012. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
3013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3014. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
3015. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kozje
3016. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
3017. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Kozje
3018. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014
3019. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana
3020. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3021. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad
3022. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Center
3023. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Črnuče
3024. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje
3025. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec
3026. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše
3027. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Moste
3028. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Polje
3029. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Posavje
3030. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Rožnik
3031. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Rudnik
3032. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Sostro
3033. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
3034. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šiška
3035. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora
3036. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Trnovo
3037. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Četrtne skupnosti Vič
3038. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1. faza
3039. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Pivka
3040. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem
3041. Lokalni program za kulturo 2014–2017 v Občini Šempeter - Vrtojba
3042. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah
3043. Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2014
3044. Sklep o imenovanju namestnice člana občinske volilne komisije
3045. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vipava
3046. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vipava
3047. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava
3048. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina
3049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3050. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vojnik
3051. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Rogatec
3052. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 5. 10. 2014
3053. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana dne 5. oktobra 2014
3054. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente