Št. objave Naslov
2972. Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane
2973. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav
2974. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
2975. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil
2976. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
2977. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 11. člena v zvezi z drugim in tretjim odstavkom Zakona o sodnih taksah v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa in ne izpolnjuje zakonskih pogojev, da bi jo prejela, pa bi bila s plačilom sodne takse občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo osebe, ki jih je dolžna preživljati
2978. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela petega odstavka 6.a člena, drugega stavka sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega odstavka 10.a člena in osmega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
2979. Sklep o primernem premoženju in dokumentaciji za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala bank in hranilnic s stvarnim vložkom
2980. Kolektivna pogodba Banke Slovenije
2981. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Grosupljem
2982. Razpis drugega kroga rednih volitev županov
2983. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2014
2984. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
2985. Ponovne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gojače - Malovše v 2. volilni enoti
2986. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2987. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014
2988. Razpis naknadnih ponovnih volitev članov v svete krajevnih skupnosti na podlagi dodatnih kandidatur
2989. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
2990. Razpis ponovnih volitev člana občinskega sveta v Občinski svet Občine Kuzma za volilno enoto 01 – Dolič na volišču 001 – Dolič
2991. Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v Občinsko volilno komisijo Občine Litija
2992. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2993. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici
2994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
2995. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pričetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11, 13 na območju Strunjana
2996. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine št. 34404-3/199-12 z dne 12. 4. 2012
2997. Rezultati 1. kroga lokalnih volitev dne 5. oktobra 2014
2998. Poročilo o izidih glasovanja na lokalnih volitvah 2014, 5. oktobra 2014 za volitve predstavnikov italijanske narodne skupnosti v Občini Piran
2999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica Pr_8 (1)
3000. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
3001. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica
3002. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 5. oktobra 2014 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti
3003. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3004. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Kisovec
3005. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo
3006. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica