Št. objave Naslov
2907. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
2908. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina
2909. Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov
2910. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Ajdovščina
2911. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju oktober–december 2014
2912. Sklep o imenovanju nadomestnega namestnika člana občinske volilne komisije
2913. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
2914. Odredba o dopolnitvi Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
2915. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2/2014
2916. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
2917. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci
2918. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014
2919. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica
2920. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
2921. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica