Št. objave Naslov
2865. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
2866. Obvestilo o zaustavitvi izvajanja začasnih izrednih ukrepov na trgu s svežim sadjem in zelenjavo
2867. Odločba o ugotovitvi, da 2. in 3. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti nista v neskladju z Ustavo
2868. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil
2869. Sklep o pravici nadomeščanja poslancev Državnega zbora Republike Slovenije
2870. Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce
2871. Poročilo o gibanju plač za julij 2014
2872. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
2873. Splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov v Mestni občini Koper, ki ga izvaja prevoznik
2874. Odlok o turistični taksi v Občini Bistrica ob Sotli
2875. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Bistrica ob Sotli
2876. Odlok o prodaji zunaj prodajaln v Občini Cerknica in tržnem redu tržnice v Cerknici
2877. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica
2878. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 III
2879. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«
2880. Spremembe Statuta Občine Kuzma
2881. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2014
2882. Sklep o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kuzma za leto 2014
2883. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta – predstavniku romske skupnosti
2884. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Kuzma
2885. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Posebne občinske volilne komisije Občine Kuzma
2886. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 322 Parmova – muzej za del enote urejanja prostora BE-546
2887. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren - Kostanjevica
2888. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Miren - Kostanjevica
2889. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN PO11 Spodnja vas – Sever
2890. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja PO 7 (Podbrezje - Britof – jug)
2891. Pravilnik o odstranitvi, hrambi, izdaji in razgradnji ali uničenja vozil
2892. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2893. Odredba o cenah za odstranitev vozil
2894. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK
2895. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2013
2896. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje KI 11
2897. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje DB 2 – Dolgo Brdo – A
2898. Odlok o razveljavitvi Odloka o zavarovanju plemenilne postaje čebel – matic Antona Janša pod Zelenico
2899. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2900. Odlok o odpravi posledic poplav v času med 12. 9. 2014 in 16. 9. 2014 v Občini Brežice
2901. Sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj
2902. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
2903. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj
2904. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s področja osnovnega šolstva v Občini Litija
2905. Popravek Sklepa o imenovanju ministric in ministrov
2906. Popravek Tehničnega pravilnika Rižanskega vodovoda Koper d.o.o. – s.r.l.