Št. objave Naslov
2766. Pravilnik o licencah, pooblastilih, usposabljanju in izpitih operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora ter zračne obrambe Slovenske vojske
2767. Pravilnik o uveljavljanju pravic ožjih družinskih članov po smrti policista in pravice v primeru invalidnosti
2768. Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode
2769. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za dve mesti podpredsednika Višjega sodišča v Ljubljani
2770. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2014
2771. Poslovnik občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo)
2772. Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerknica
2773. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Dobje
2774. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za Lokalne volitve 2014 v Občini Dobrepolje
2775. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2013
2776. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči
2777. Obvezna razlaga šestega odstavka 53. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat del Občine Lendava
2778. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena
2779. Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020
2780. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Oplotnica
2781. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo
2782. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2783. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica
2784. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
2785. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2014
2786. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše
2787. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava
2788. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj
2789. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1241 – Lastnič
2790. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
2791. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 909/2, k.o. Poljane (922)
2792. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci
2793. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Loče – stanovanjsko obrtna servisna dejavnost (Uradni list SRS, št. 21/87 in Uradni list RS, št. 53/92, 84/98) – za stanovanjsko gradnjo
2794. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice
2795. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2796. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Tržič
2797. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Tržič
2798. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 – 1. rebalans proračuna 2014
2799. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije in o imenovanju novega namestnika člana občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi
2800. Sklep o novi izračunani povprečni ceni za gospodinjstva in ostale odjemalce
2801. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika – za območje Občine Log - Dragomer
2802. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
2803. Odlok o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec
2804. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
2805. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
2806. Sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti
2807. Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo
2808. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
2809. Sklep o objavi spremenjenih zneskov za zavarovanje odgovornosti zavarovalnega posrednika in zavarovalno posredniške družbe
2810. Popravek Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje
2811. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota za območje Občine Hodoš – Šalovci