Št. objave Naslov
2739. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H)
2740. Uredba o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov
2741. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
2742. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2743. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
2744. Končno poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 17. junija 2014
2745. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik
2746. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
2747. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju
2748. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2014
2749. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2750. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči
2751. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid
2752. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 – rebalans II
2753. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 254/6, 254/7 in 261/0, vse k. o. 2324 – Orehovlje
2754. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Smolevec za območje Razdrto RA 04/2-del
2755. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobja vas
2756. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Stražišče
2757. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rečica ob Savinji
2758. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Ribnica
2759. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Sodražica
2760. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica
2761. Sklep o določitvi načina in postopka za izračun višine najemnin, ki jih Občina Trebnje zaračunava najemnikom v službenih stanovanjih
2762. Popravek Dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško
2763. Popravek Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Tabor
2764. Popravek Statuta Občine Trebnje
2765. Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan«