Št. objave Naslov
2695. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4)
2696. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije
2697. Sklep o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora
2698. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
2699. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
2700. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade
2701. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Moldovi
2702. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Gruziji
2703. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podplanina
2704. Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije
2705. Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
2706. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
2707. Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015
2708. Pravilnik o strokovnih nalogah ocenjevanja aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev ter pogojih glede izobrazbe ocenjevalcev
2709. Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil
2710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito
2711. Odredba o določitvi obrazca za pridobitev podatka, ali je fizična oseba, ki ni član politične stranke in je prispevala prispevek politični stranki, državljan Republike Slovenije
2712. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
2713. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2014
2714. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto
2715. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
2716. Sprememba Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
2717. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2014 (velja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014)
2718. Poročilo o gibanju plač za junij 2014
2719. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2013
2720. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
2721. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »za del območja DP4-OPPN Dolenje Polje«
2722. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2723. Odredba o cenah za odstranitev vozil
2724. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 80 Grad Bokalce
2725. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2726. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Tešanovcih
2727. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo
2728. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna
2729. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Puconci za volilno leto 2014
2730. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
2731. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Radeče
2732. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane
2733. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2014
2734. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
2735. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil
2736. Popravek Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
2737. Popravek Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo UPB-2)
2738. Popravek Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena