Št. objave Naslov
2680. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA RADIO 1 (ena) – FUNDACIJA PREPROSTO BLIZU«
2681. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem (lokacijskem) načrtu območja M1 Pod Skalco
2682. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
2683. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza
2684. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska–Hladilniška – del
2685. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota
2686. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
2687. Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje
2688. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Šentlovrencu
2689. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2690. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja z oznako 15 S2 Leše – ob grabnu
2691. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Tržič
2692. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2013
2693. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velika Polana
2694. Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije