Št. objave Naslov
2650. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt
2651. Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe
2652. Pravilnik o poročanju o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države
2653. Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa
2654. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu
2655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu
2656. Odredba o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2014
2657. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2014
2658. Obvestilo o veljavnosti četrtega, petega in šestega dodatka k osmi izdaji Evropske farmakopeje
2659. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2014
2660. Odlok o splošnem redu in miru v Občini Braslovče
2661. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Zahodno Ostrožno – OPPN OZ-9
2662. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dobje
2663. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobje
2664. Odlok o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica« – UPB št. 1
2665. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ankaran v letu 2014
2666. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkiriščih »PARKIRAJ IN SE PELJI«
2667. Odlok o dopolnitvi Odloka o javnem glasilu Občine Laško
2668. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Laško
2669. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava
2670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o.
2671. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec
2672. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert
2673. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tabor
2674. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2675. Sklep o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije
2676. Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije
2677. Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
2678. Popravek Sklepa o začetku priprave izrednih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid
2679. Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Štore