Št. objave Naslov
2624. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Bakuju, v Republiki Azerbajdžan
2625. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2014
2626. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci
2627. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Borovnica
2628. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Borovnica
2629. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice
2630. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cankova
2631. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Cankova
2632. Sklep o imenovanju Komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti v Občini Cankova
2633. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2013
2634. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih
2635. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda »Zdravstveni dom Grosuplje«
2636. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2014
2637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju opremljanja ZN »Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru«
2638. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev “ŽUSTERNA”
2639. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Lendava
2640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava
2641. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
2642. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve
2643. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2013
2644. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča
2645. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana
2646. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica
2647. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za lokalne volitve 2014 – volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov vaških skupnosti v Občini Tišina, ki bodo 5. oktobra 2014
2648. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje
2649. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB PRE«