Št. objave Naslov
2611. Sklep o potrditvi mandatov poslancem Državnega zbora
2612. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora
2613. Pravilnik o zbiranju podatkov o plačilnih transakcijah zavezancev za informacije javnega značaja
2614. Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode
2615. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice
2616. Sklep Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper
2617. Odredba za postavitev naprav za umirjanje prometa na Poti ob Snežaku v Občini Log - Dragomer
2618. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2013
2619. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet Občine Odranci
2620. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Odranci
2621. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Škofljica
2622. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Š12S1 – Dobrava – Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Š12S1 – Dobrava
2623. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014-III