Št. objave Naslov
116. Spremembe Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1C)
117. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
118. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom
119. Uredba o dopolnitvi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto
120. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
121. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila
122. Sklep o soglasju Vlade Republike Slovenije za odprtje Konzulata Republike Litve v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom
123. Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in obvladovanje določenih bolezni vodnih živali
124. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju trupov ovc, jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji
125. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
126. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
127. Odredba o seznamu zdravstvenih storitev, za katere se zahteva predhodna odobritev
128. Odredba o določitvi datuma, od katerega se odvetnikom in izvršiteljem v postopkih izvršbe in zavarovanja vroča po elektronski poti
129. Odločba o razveljavitvi 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira javno pot "Črešnjice–Rupe" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 623/1 in 624/2, obe k. o. Črešnjice
130. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
131. Sklep o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida
132. Tarifa o vrednosti točke za leto 2013 in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture
133. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2014
134. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine
135. Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
136. Statut Občine Divača
137. Poslovnik Občinskega sveta Občine Divača
138. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
139. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
140. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
141. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
142. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice
143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
144. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2014
145. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
146. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
147. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče
148. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Smolevec za območje Razdrto RA 04/2 – del
149. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane
150. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
151. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
152. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izvajanju javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
153. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Kotlovnica Sveti Jurij ob Ščavnici
154. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod
155. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic skalnega podora nad vasjo Bezovica v letu 2014
156. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014
157. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca
158. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2014
159. Koncesijski Akt o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
160. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2014
161. Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo
162. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016
163. Uredba o spremembah Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka
164. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija
165. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu