Št. objave Naslov
2545. Uredba o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica
2546. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
2547. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki
2548. Odločba o razveljavitvi 1. točke prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
2549. Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena Zakona o sodnih taksah v neskladju z Ustavo v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa, čeprav bi bila do denarne socialne pomoči upravičena, če bi vlogo podala
2550. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira cesto »Vinja vas-Podgrad-Pristava-Mihovec« v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 286/2, 292/2, 297/2, 298/2, 299/2 in 300/2, vse k. o. Vinja vas
2551. Sklep o ustavitvi postopkov
2552. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o.
2553. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja KOMUNALA Idrija d.o.o.