Št. objave Naslov
2524. Uredba o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas
2525. Uredba o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
2526. Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije
2527. Uredba o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji
2528. Uredba o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi stopnji vodi posebni ugotovitveni postopek oziroma opravlja posamezna procesna dejanja uradna oseba finančne uprave, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo
2529. Pravilnik o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot
2530. Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini
2531. Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini
2532. Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini
2533. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
2534. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne instrumente, ki se uporabljajo za merjenje izolacijske upornosti, impedance zanke, ozemljitvene upornosti povezav in povezav za izenačitev potencialov in ozemljitvene upornosti
2535. Spremembe in dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani
2536. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija
2537. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj
2538. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec
2539. Sklep o razveljavitvi Sklepa o dopustnem preoblikovanju stavbnega zemljišča s parc. št. 840/1 in 836/2, vse k. o. Legen
2540. Sklep o razveljavitvi Sklepa o dopustnem preoblikovanju stavbnega zemljišča s parc. št. 596, 597/1, 597/2, 598, 1124/2 in 2869, vse k. o. Podgorje ter 1055/1 in 1055/2, obe k.o. Šmartno
2541. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.2 – 566)
2542. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.3 – 567)
2543. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.4 – 568)
2544. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.6–570)