Št. objave Naslov
2475. Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije
2476. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
2477. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
2478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv
2479. Poročilo o izidu predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
2480. Sklep o imenovanju Posebne komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti
2481. Sklep o imenovanju v Posebno občinsko volilno komisijo za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti
2482. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice
2483. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Brežice
2484. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2014
2485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec
2486. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja prostora (EUP) PG-12
2487. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Gornji Petrovci
2488. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornji Petrovci
2489. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci
2490. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Hodoš
2491. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Hodoš
2492. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve 2014 – volitve v občinski svet, župana in druge v Občini Hodoš
2493. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2014
2494. Sklep o cenah plakatiranja v Občini Kobarid
2495. Sklep o začetku priprave izrednih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid
2496. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
2497. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2498. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2499. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Pokopališče v Ankaranu«
2500. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za načrtovanje obalnih ureditev Koprskega zaliva
2501. Dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško
2502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Zdole
2503. Odlok o spremembi območja naselij Zdole in Pleterje
2504. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2505. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3/2014
2506. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 4/2014
2507. Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava
2508. Odlok o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
2509. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak
2510. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas – vzhod/2
2511. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin
2512. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center
2513. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska
2514. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm
2515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel
2516. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2014
2517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pomožnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Občini Piran
2518. Odlok o pomožnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Občini Piran – uradno prečiščeno besedilo
2519. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov in pogodbene oskrbe z energijo z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Piran
2520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014
2521. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sestavi in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Šentjur
2522. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR-1/3
2523. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova območja žage Javornik