Št. objave Naslov
2440. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
2441. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ukrajini
2442. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski
2443. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
2444. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski
2445. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi
2446. Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2014
2447. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2448. Sprememba Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija
2449. Obvezna razlaga drugega odstavka 13. člena in drugega odstavka 47. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Tehnološko razvojno industrijsko središče (TRIS) Kanižarica
2450. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetija pri Vražjem kamnu
2451. Sklep o pričetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Otovec po skrajšanem postopku
2452. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrna
2453. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014
2454. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN I4/a Novi center Ivančna Gorica«
2455. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica«
2456. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
2457. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestnega jedra Mozirje
2458. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina
2459. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina
2460. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2461. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, optike Bautin in javnega parkirišča – SE43.pin (EUP)
2462. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku
2463. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica za del morfološke enote 2A/1
2464. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1761/29, k.o. Gradišče
2465. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1797/30, k.o. Želimlje
2466. Slep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1797/31, k.o. Želimlje
2467. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (OPN Žužemberk)
2468. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Prebold za volilno leto 2014
2469. Sklep o imenovanju Posebne volilne komisije Občine Puconci
2470. Sklep o imenovanju Komisije za sestavo volilnega imenika državljanov Republike Slovenije – pripadnikov romske skupnosti
2471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona
2472. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza
2473. Popravek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina v letu 2014
2474. Popravek Statuta Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)