Št. objave Naslov
2380. Pravilnik o podrobnejši vsebini registra zemljepisnih imen
2381. Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov daljinskega zaznavanja
2382. Pravilnik o katalogu topografskih podatkov in topografskem ključu
2383. Pravilnik o kartografskem ključu
2384. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
2385. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
2386. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2014
2387. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE«
2388. Odločba o razveljavitvi členov 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 in 169 Zakona o elektronskih komunikacijah
2389. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2014 do 20. 12. 2014
2390. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice v 7. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote
2391. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah
2392. Razpis rednih volitev v Svetu Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran
2393. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci
2394. Obvezna razlaga druge alineje 1. točke 4. člena Odloka o sprejetju zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«
2395. Obvezna razlaga pete alineje prvega odstavka 4. člena Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno
2396. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje
2397. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno – Ložnica III
2398. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Košnica KO - 4
2399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in pokopališču Teharje
2400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje
2401. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
2402. Sklep št. 01/2014 o ukinitvi statusa zemljišč javnega dobra
2403. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 04 SS v naselju Slivice
2404. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CE-01/1
2405. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GJ 08 na Gorenjem Jezeru
2406. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejana BG 19/1 (osrednji del) v Begunjah pri Cerknici
2407. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote v Občini Dobrepolje«
2408. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 na območju Občine Dravograd
2409. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grad
2410. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Krško
2411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«
2412. Razpis rednih volitev članov sveta mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija
2413. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Ljubno
2414. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ljubno
2415. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra
2416. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Medvode
2417. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja NA4-Naklo-ob avtocesti
2418. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja NA4 – Naklo – ob avtocesti – 1. faza
2419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«
2420. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2013
2421. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje
2422. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica
2423. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro
2424. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Trebnje
2425. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Turnišče za volilno leto 2014
2426. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šmarješke Toplice
2427. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014
2428. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šmartno pri Litiji
2429. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2014
2430. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
2431. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
2432. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
2433. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016
2434. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
2435. Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
2436. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja
2437. Odlok o prenehanju Javnega gospodarskega zavoda Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje in kovanje barvnih kovin ter kmetijska proizvodnja
2438. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
2439. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije