Št. objave Naslov
2342. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)
2343. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014
2344. Sklep o imenovanju člana v 5. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote
2345. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
2346. Sklep o potrditvi višine pristojbin za uporabo prodajnih mest na tržnici v Bovcu
2347. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »GRAMOZNICA BORŠT«
2348. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kočevje
2349. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2014
2350. Odlok o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija
2351. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
2352. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji
2353. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju v Občini Idrija
2354. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Miren - Kostanjevica
2355. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Občini Naklo
2356. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
2357. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014
2358. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2014
2359. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti
2360. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto
2361. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto
2362. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2014
2363. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica
2364. Odlok o komunalnih taksah Občine Postojna
2365. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2014
2366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
2367. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Postojna za volilno leto 2014
2368. Odlok o razveljavitvi Tehničnega popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Semič
2369. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2370. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
2371. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Slovenj Gradec
2372. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Slovenska Bistrica
2373. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic
2374. Avtentična razlaga kartografskega dela in 11. člena Odloka o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata
2375. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2014
2376. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in volitve župana Občine Štore
2377. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tolmin v letu 2014
2378. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava za volilno leto 2014
2379. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica