Št. objave Naslov
96. Odredbo o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2014
97. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
98. Sklep o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije
99. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice
100. Odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije
101. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Občini Črenšovci
102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi
103. Sklep o uskladitvi ekonomske cene programov Vrtca Lendava
104. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode
105. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2014
106. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica
107. Odlok o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica
108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
109. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov v krajevnih skupnostih Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan
110. Statut Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo)
111. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka – uradno prečiščeno besedilo
112. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Škofja Loka v najem
113. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
114. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
115. Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje