Št. objave Naslov
2027. Pravilnik o prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju
2028. Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te namene
2029. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Bovec
2030. Sklep o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
2031. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
2032. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje
2033. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Dolenjske Toplice
2034. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig
2035. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica
2036. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik
2037. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostanjevica na Krki
2038. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostanjevica na Krki
2039. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Kostanjevica na Krki
2040. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2041. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2042. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Kozje
2043. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
2044. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Laško
2045. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija
2046. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na lesno biomaso v Osnovni šoli Gabrovka - Dole
2047. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na lesno biomaso v Podružnični osnovni šoli Dole
2048. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
2049. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
2050. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2051. Razpisujem redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode
2052. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
2053. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Pivka
2054. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec
2055. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
2056. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šalovci
2057. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Šalovci
2058. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
2059. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter - Vrtojba
2060. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici 1. faza
2061. Sklep o določitvi cene za programe vrtca in števila oddelkov v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec za šolsko leto 2014/2015
2062. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2063. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šempeter - Vrtojba
2064. Sklep o sprejemu načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
2065. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan«
2066. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
2067. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tolmin
2068. Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje
2069. Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
2070. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti
2071. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec
2072. Statut Občine Kostanjevica na Krki
2073. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata