Št. objave Naslov
1994. Ukaz o pomilostitvi obsojenca
1995. Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
1996. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice
1997. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows
1998. Pravilnik o obliki letnega poročila o poslovanju sodišč
1999. Odredba o določitvi datuma, od katerega je v postopkih izvršbe in zavarovanja mogoče vročanje po elektronski poti
2000. Akt o strokovnih izpitih v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
2001. Statut Fakultete za zdravstvo Jesenice
2002. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 II
2003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice
2004. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice
2005. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dolenjske Toplice
2006. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Hrpelje - Kozina
2007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina
2008. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju julij–september 2014
2009. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
2010. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013
2011. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mokronog - Trebelno
2012. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mokronog - Trebelno
2013. Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Mokronog - Trebelno
2014. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog - Trebelno
2015. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki
2016. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno
2017. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mokronog - Trebelno
2018. Sklep o izvzemu nepremičnine iz javne kulturne infrastrukture v Občini Naklo, in sicer stavbe na naslovu Glavna cesta 13, Naklo s pripadajočim zemljiščem parc. št. 100/1, k.o. Naklo
2019. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del starega mestnega jedra Sevnice
2020. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela starega mestnega jedra Sevnice (OPPN-81-08)
2021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
2022. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dravograd
2023. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2024. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Kranj
2025. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine št. 34404-3/1999-12 z dne 12. 4. 2012
2026. Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju