Št. objave Naslov
1968. Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov
1969. Deklaracija o ustavnih vidikih izvršitve odločbe Ustavnega sodišča U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11) o občini Ankaran (DeUVIOdlUS)
1970. Sklep o potrditvi izvolitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
1971. Sklep o prenehanju mandata poslanca in poslanke
1972. Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja
1973. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
1974. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
1975. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil 8. 6. 2014
1976. Odlok o priznanjih Občine Braslovče
1977. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
1978. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1979. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1980. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič)
1981. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere
1982. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane
1983. Obvezna razlaga 6. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi
1984. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
1985. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
1986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
1987. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3 – del Na Klancu
1988. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1989. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2014
1990. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2014
1991. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2013
1992. Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 2014
1993. Popravek Sklepa o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad