Št. objave Naslov
1834. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2 – UPB1)
1835. Sklep o spremembi Odloka Vlade Republike Slovenije št. 111-87/2001-2 z dne 31. 5. 2001 ter Odloka Vlade Republike Slovenije št. 50100-2/2005 z dne 3. 11. 2005
1836. Sklep o znižanju ranga Generalnega konzulata Republike Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji
1837. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji
1838. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1839. Odločba o razveljavitvi šestega odstavka 45. člena, četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka 138. člena ter drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
1840. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana v 11. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
1841. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana v volilni komisiji V. volilne enote
1842. Pravilnik o spremembah Pravilnika o Festivalu slovenskega filma
1843. Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino
1844. Navodilo za vodenje in upravljanje Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije
1845. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
1846. Obvezna razlaga k petemu odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina
1847. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli
1848. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Bistrica ob Sotli
1849. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Črenšovci
1850. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Črenšovci
1851. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci
1852. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
1853. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črenšovci
1854. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1855. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec
1856. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
1857. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
1858. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2013
1859. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kmetijsko gospodarstvo Šircelj v naselju Gorenja vas pri Polici
1860. Avtentična razlaga 10. člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja S 15 – K Rinži v Kočevju
1861. Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje
1862. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kočevje
1863. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
1864. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
1865. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1866. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1867. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro
1868. Odlok o uporabi proračunske rezerve za odpravo posledic škode na zelenih površinah, v živalskem vrtu, na gospodarski javni infrastrukturi in javni razsvetljavi na območju Mestne občine Ljubljana ob žledu iz februarja 2014
1869. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Mirna Peč
1870. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 2. rebalans
1871. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za sekundarni vodovod višinske cone
1872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod na Poljanski gori – čistopis
1873. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih vodovodnih priključkov na javno vodovodno omrežje višinske cone S dela Občine Mirna Peč in Poljanske gore
1874. Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti Občine Mirna Peč
1875. Odlok o dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Moravske Toplice
1876. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt)
1877. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Naklo
1878. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cestno podjetje Gača
1879. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Cestno podjetje – Gača
1880. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu NA8 Asfaltna baza
1881. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN NA8(*) Asfaltna baza
1882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Občini Naklo
1883. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
1884. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Krki
1885. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve v državni zbor Republike Slovenije
1886. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Prebold
1887. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold
1888. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
1889. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve v Občini Prebold
1890. Tržni red mestne tržnice Rogaška Slatina
1891. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1892. Statut Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1893. Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
1894. Sklep o določitvi rokov plačila iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
1895. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava
1896. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava
1897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava
1898. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Železniki
1899. Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest na krajevne skupnosti Občine Železniki
1900. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje SEL15-12 SSe(s)
1901. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2014
1902. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki
1903. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Idrija
1904. Odlok o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija
1905. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija
1906. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2014
1907. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod
1908. Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1909. Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog
1910. Uredba o spremembah Uredbe o službi v Civilni zaščiti
1911. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva
1912. Popravek Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina