Št. objave Naslov
1685. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij
1686. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani
1687. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana državnega sveta
1688. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2014
1689. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
1690. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2013
1691. Odlok o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
1692. Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja
1693. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid
1694. Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid
1695. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč družini na domu
1696. Sklep o začetku postopka dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid
1697. Sklep o določitvi vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014
1698. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 302 Vrtno mesto Kozarje – del
1699. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Metlika
1700. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
1701. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica
1702. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica
1703. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014
1704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina
1705. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto
1706. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Novo mesto
1707. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2013
1708. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Radeče
1709. Sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Radeče
1710. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
1711. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1712. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1713. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
1714. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šmarje pri Jelšah
1715. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1716. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki
1717. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2014
1718. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2014
1719. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1720. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1721. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1722. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1723. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1724. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1725. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič
1726. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o.
1727. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Tržič
1728. Sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana
1729. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1730. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za jugozahodni del ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 – tabelarični del