Št. objave Naslov
1618. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1D)
1619. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B)
1620. Sklep o odprtju Konzulata Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom
1621. Odredba o določitvi enotne definicije ključnih pojmov v zdravstvu
1622. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 11. člena Zakona o sodnih taksah v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa, pa bi bila s plačilom sodne takse občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani
1623. Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
1624. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Borovnica
1625. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1626. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
1627. Sklep o prenehanju in prehodu mandata
1628. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Moravske Toplice
1629. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi