Št. objave Naslov
59. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg
60. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
61. Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti
62. Navodilo o spremembi Navodila o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih
63. Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
64. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici
65. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji št. 2014
66. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije
67. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje
68. Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje
69. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »OPPN za območje SMJ – KARE 9«
70. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever
71. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II
72. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v Občini Dol pri Ljubljani
73. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani
74. Ugotovitveni sklep o nadomestnem članu Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani
75. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo senika kmetije Bogataj
76. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas - Poljane
77. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
78. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
79. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne
80. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne
81. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer
82. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mežica
83. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu
84. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
85. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod Polico
86. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji
87. Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji
88. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2014
89. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2014
90. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
91. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
92. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
93. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2012
94. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
95. Popravek Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina