Št. objave Naslov
1606. Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije
1607. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na predčasnih volitvah poslank in poslancev v državni zbor
1608. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komen
1609. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen
1610. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1611. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2013
1612. Sklep Občinskega sveta Občine Križevci o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije
1613. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1614. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Puconci
1615. Popravek Poročila o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2014
1616. Popravek Odloka o rebalansu 1 proračuna Občine Borovnica za leto 2014
1617. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra