Št. objave Naslov
1513. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanega na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1514. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanega na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1515. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
1516. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2014
1517. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2013
1518. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo industrijskih stavb in skladišč
1519. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter - Vrtojba
1520. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014