Št. objave Naslov
1426. Sklep o seznanitvi, da predsednik republike ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade
1427. Sklep o prenehanju mandata poslanca
1428. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
1429. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini
1430. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2014
1431. Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij
1432. Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij
1433. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora
1434. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn
1435. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča
1436. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
1437. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev
1438. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za papirno in papirno predelovalno dejavnost
1439. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2013
1440. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča ter zavržene pobude
1441. Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek 79.a člena Zakona o volitvah v Državni zbor v neskladju z Ustavo
1442. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
1443. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
1444. Razlaga Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (KPKIS)
1445. Spremembe in dopolnitve Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske
1446. Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
1447. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP 9/5 Goričane
1448. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1449. Statut Občine Moravske Toplice
1450. Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
1451. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jedro naselja Otočec
1452. Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto
1453. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2013
1454. Odlok o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice
1455. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Slovenske Konjice
1456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice
1457. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
1458. Sklep o ugotovitvi razlik med potrjeno in obračunsko lastno ceno storitev gospodarske javne službe
1459. Sklep o ugotovitvi razlik med potrjeno in obračunsko lastno ceno storitev gospodarske javne službe
1460. Sklep o nepotrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, določitvi in potrditvi cene za odvajanje komunalne odpadne vode
1461. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
1462. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualna stanovanjska gradnja »Gozdna pot« v Slovenj Gradcu
1463. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Tišina 1
1464. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe
1465. Sklep o določitvi cen izdelkov in storitev, ki niso državna meteorološka informacija
1466. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Semič
1467. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje
1468. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec