Št. objave Naslov
1352. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-B)
1353. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1E)
1354. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira lokalno cesto »Mačkovec-Sevno-Trška gora« v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1578/2, k. o. Ždinja vas
1355. Odločba o odpravi Popravka Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika
1356. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča ter vrnitev zadev Upravnemu sodišču v novo odločanje
1357. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2014
1358. Poročilo o gibanju plač za februar 2014
1359. Stališče 5 – Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje
1360. Stališče 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
1361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Lokalna turistična organizacija Bovec«
1362. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2013
1363. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2014
1364. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2014
1365. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1366. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2013
1367. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1368. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2013
1369. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško
1370. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
1371. Sklep o dopolnitvi Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko omrežje
1372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija
1373. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.
1374. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
1375. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2013
1376. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2013
1377. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2013
1378. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica
1379. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1380. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo-2)
1381. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1382. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica
1383. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
1384. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1385. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013
1386. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 11.2 – 535)
1387. Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Šentrupert
1388. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki
1389. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1390. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava
1391. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo ter o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1392. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri
1393. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
1394. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Žužemberk
1395. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2014
1396. Odlok o preimenovanju dela ulice v naselju Ivančna Gorica
1397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.
1398. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
1399. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete