Št. objave Naslov
1320. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
1321. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-N)
1322. Zakon o spremembah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-D)
1323. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-D)
1324. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine Cankova
1325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Mestni občini Celje
1326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje
1327. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje
1328. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo - Toplice
1329. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1330. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1331. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2013
1332. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Horjul
1333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju, izvajanju in financiranju socialnovarstvene storitve pomoči na domu v Občini Horjul
1334. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul
1335. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1336. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014
1337. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik
1338. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kamnik
1339. Sklep o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja
1340. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2013
1341. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2014
1342. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2013
1343. Tehnični pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
1344. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Puconci
1345. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
1346. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugovzhodni del območja urejanja počitniškega naselja Čimerno - ČI 14 v Občini Radeče
1347. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2013
1348. Pravilnik o dovolilnicah za vožnjo vozil na območjih Občine Sežana
1349. Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina
1350. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Tržič
1351. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič