Št. objave Naslov
1286. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1287. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin
1288. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
1289. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
1290. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
1291. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici
1292. Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov
1293. Pravilnik o obliki evidenčnega lista
1294. Pravilnik o etični komisiji za poskuse na živalih
1295. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
1296. Pravilnik o spremembi Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil
1297. Odločba o zavrnitvi sklepa Vrhovnega sodišča, o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča in sklepov Vrhovnega sodišča ter o zavrženju pobude
1298. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2013
1299. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje
1300. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta gospodarska cona Jug in njegovega okoljskega poročila
1301. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013
1302. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1303. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1304. Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob žledu in poplavah februarja 2014
1305. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013
1306. Odlok o razglasitvi gozdov s  posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto
1307. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto
1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast
1309. Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov in števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci
1310. Odlok o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo-UPB1)
1311. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
1312. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-7
1313. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2013
1314. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
1315. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)
1316. Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
1317. Uredba o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti
1318. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
1319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije