Št. objave Naslov
1262. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Martin Devetak«
1263. Odlok o občinskem prazniku Občine Hrpelje - Kozina
1264. Odlok o priznanjih Občine Hrpelje - Kozina
1265. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2013
1266. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1267. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1268. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2013
1269. Odlok o spremembah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kozje
1270. Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah v Občini Kozje
1271. Pravilnik o uporabi Večnamenskega centra Kozje
1272. Pravilnik o uporabi Športnega parka Kozje
1273. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kozje
1274. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje v letu 2014
1275. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
1276. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
1277. Sklep o določitvi višine takse in varščine za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil in avtobusov
1278. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2013
1279. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2014
1280. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Žiri
1281. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2014
1282. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
1283. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
1284. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo
1285. Popravek Sklepa o razpisu volitev članov personalnih svetov sodišč