Št. objave Naslov
1184. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A2)
1185. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Aucklandu, na Novi Zelandiji
1186. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Aucklandu, na Novi Zelandiji
1187. Pravilnik o podrobnejših kriterijih za pridobitev statusa društva ali organizacije, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu
1188. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija Jakec in čarobna lučka, ustanova za pomoč otrokom s cerebralno paralizo
1189. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2014
1190. Odločba o razveljavitvi dela besedila tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini
1191. Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
1192. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad
1193. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
1194. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014
1195. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2014
1196. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Brezovica
1197. Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice
1198. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem
1199. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
1200. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2014
1201. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1202. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Brežice
1203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2014
1204. Javno naznanilo o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja ČR-6 v Črenšovcih
1205. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2013
1206. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1207. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013
1208. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2013
1209. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Gornji Petrovci
1210. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2014
1211. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
1212. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2013
1213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kuzma
1214. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma – SD OPN 1
1215. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja DR-388
1216. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2014
1217. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013
1218. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2013
1219. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Log - Dragomer
1220. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2014 – rebalans
1221. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2013
1222. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
1223. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2013
1224. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Sodražica
1225. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 na območju Občine Sodražica
1226. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
1227. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
1228. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini Straža
1229. Sklep o izdelavi spremembe Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica za del morfološke enote 2A/1
1230. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2014
1231. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013
1232. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice
1233. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice
1234. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2013
1235. Sklep o določitvi normatiov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina
1236. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
1237. Statut Občine Trebnje
1238. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje
1239. Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2013
1240. Odlok o spremembi meje med naseljema Kandrše – del in Dolgo Brdo pri Mlinšah
1241. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1242. Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči občankam in občanom Občine Zagorje ob Savi
1243. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge Pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1244. Sklep o imenovanju predsednika/ce, namestnika/ce predsednika/ce in članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije
1245. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2013
1246. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014
1247. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
1248. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2014
1249. Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
1250. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci
1251. Odlok o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina
1252. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina
1253. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
1254. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1255. Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti
1256. Uredba o spremembah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva
1257. Uredba o dopolnitvi Uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
1258. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
1259. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
1260. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
1261. Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja vozil na gozdnih cestah