Št. objave Naslov
1167. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
1168. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
1169. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1170. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
1171. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil
1172. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca
1173. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1174. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
1175. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic
1176. Odločba o odpravi Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
1177. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
1178. Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru
1179. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta)
1180. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat
1181. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
1182. Odlok o imenovanju ulice Nad Plevno
1183. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne službe