Št. objave Naslov
1113. Sklep o imenovanju članice izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
1114. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ruske federacije v Republiki Sloveniji s sedežem na Jesenicah
1115. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Latvije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
1116. Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
1117. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani
1118. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 3. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote
1119. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja
1120. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2013
1121. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2013
1122. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2014-1
1123. Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij
1124. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
1125. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2013
1126. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova
1127. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1128. Letni program športa Občine Cankova za leto 2014
1129. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Celje
1130. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DP4-OPPN Dolenje Polje v Dolenjskih Toplicah
1131. Odlok o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto
1132. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2013
1133. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice
1134. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
1135. Odlok o taborjenju v Občini Kobarid
1136. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid
1137. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj
1138. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško
1139. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2013
1140. Odlok o grbu, znaku in zastavi Občine Krško
1141. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi grba mesta Krško
1142. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
1143. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča v lasti Občine Krško
1144. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 2/2014
1145. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2014
1146. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode
1147. Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višine odškodnine za uporabo javnih površin
1148. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo
1149. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2013
1150. Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Postojna
1151. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1152. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2014
1153. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Radeče
1154. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radeče
1155. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Radeče
1156. Odlok o občinskih cestah v Občini Rogatec
1157. Odlok o spremembi meje območij naselij Čakova in Biserjane
1158. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2013
1159. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice, ukinitvi statusa grajenega javnega dobra in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1160. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2013
1161. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za novo stanovanjsko sosesko (ŠEN-64 SS)
1162. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2013
1163. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
1164. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
1165. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje šolsko športnega kompleksa v Žireh
1166. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2013