Št. objave Naslov
1068. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
1069. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B)
1070. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2A)
1071. Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23)
1072. Pravilnik o spremembah Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice
1073. Sklep o začasnem zadržanju Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
1074. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2013
1075. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2014
1076. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1077. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2014
1078. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrepolje
1079. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana
1080. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2013
1081. Odlok o spremembah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Idrija
1082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija
1083. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija
1084. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
1085. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija
1086. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2013
1087. Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica
1088. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica
1089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1090. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1091. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1092. Sklep o ceni storitev in višini pristojbin za uporabo prodajnih mest in storitev povezanih s tržnico
1093. Sklep o razrešitvi predstavnika ustanovitelja v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije in o imenovanju nadomestnega člana
1094. Sklep o razrešitvi predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Osnovne šole Stična in o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja
1095. Sklep o določitvi višine cen odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica
1096. Sklep o določitvi višine cen čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica
1097. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
1098. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica
1099. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica
1100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1
1101. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim – območje planske celote KC 47
1102. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki je namenjena za stanovanja KS-8 (območja v planskih celotah KS-8) in za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1245, vse k.o. Rožar
1103. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 – rebalans
1104. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku
1105. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2013
1106. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2013
1107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
1108. Odlok o izdajanju javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec
1109. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2013
1110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono “Kostroj”
1111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice
1112. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente