Št. objave Naslov
876. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C)
877. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A1)
878. Pravilnik o prenehanju uporabe Pravilnika o določitvi objekta in okoliša objekta Gorski telekomunikacijski objekt Ministrstva za notranje zadeve na Šmarni gori ter ukrepov za njegovo varovanje
879. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta
880. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lava
881. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2014
882. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
883. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3)
884. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Š12S1 – DOBRAVA (spremembe in dopolnitve OLN Dobrava)
885. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2014
886. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
887. Popravek Odloka o OPPN – spremembe in dopolnitve UN UC 1 »Sežana center 1« v Sežani
888. Preklic objave Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Bovec