Št. objave Naslov
763. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet
764. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Makedonije v Republiki Sloveniji s sedežem v Murski Soboti
765. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
766. Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij, razlag in pojasnil, začasnih navodil in specifikacij
767. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Prometnega pravilnika
768. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih
769. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
770. Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito
771. Količnik uskladitve preživnin za leto 2014
772. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2014
773. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
774. Sklep o objavi razpisa volitev članov personalnih svetov sodišč
775. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote
776. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
777. Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega prevoda ATC klasifikacije zdravil
778. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2014
779. Poročilo o gibanju plač za januar 2014
780. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013
781. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013
782. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014
783. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2013
784. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 (rebalans 1)
785. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Borovnica za leto 2014
786. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Bovec
787. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2014
789. Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki
790. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Ig v najem ali zakup
791. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig
792. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
794. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 233 Šmartno center
795. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA
796. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Medvode
797. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2013
798. Sklep o potrditvi elaboratov in cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
799. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PO7 (Podbrezje – Britof – jug)
800. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
801. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1)
802. Odlok o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Rogaška Slatina
803. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, optike Bautin in javnega parkirišča – SE43.pin (EUP)
804. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Koroške«
805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
806. Sklep (št. 9.1–514) o ukinitvi statusa javnega dobra
807. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2014
808. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013
809. Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter - Vrtojba
810. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba
811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba
812. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
813. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice
814. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2013
815. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
816. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
817. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
818. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DB 2 – Dolgo Brdo
819. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Bovec
820. Sklep o uvrstitvi v.d. direktorja v plačni razred
821. Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda
822. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013
823. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
824. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
825. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
826. Sklep o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom
827. Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov
828. Odlok o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline, za obdobje od 2013 do 2020
829. Odlok o razglasitvi območja Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena