Št. objave Naslov
689. Sklep o prenehanju mandata državnemu svetniku
690. Sklep o prenehanju mandata državnemu svetniku
691. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
692. Ukaz o razrešitvi predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
693. Ukaz o razrešitvi namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
694. Ukaz o razrešitvi namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
695. Ukaz o imenovanju predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
696. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
697. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
698. Ukaz o preklicu ukaza številka 003-03-8/2013-507
699. Ukaz o preklicu ukaza številka 003-03-8/2013-508
700. Javni poziv za zbiranje kandidatur za dva namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
701. Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
702. Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike
703. Uredba o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi
704. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
705. Odločba o imenovanju pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
706. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
707. Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole
708. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti
709. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil
711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije
712. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
713. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
714. Sklep o prenehanju uporabe Pojasnila 1 k SRS 10 (2006) – Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
715. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
716. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bovec
718. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
719. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
720. Sklep o višini vodarine
721. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2013
722. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
723. Zaključni račun proračuna mestne Občine Celje za leto 2013
724. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
725. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici
726. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas
727. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja POH51-2 – počitniški objekti
728. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
729. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014
730. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1221/11, k.o. 1787 – Mali Vrh
731. Sklep o imenovanju enega predstavnika, predlaganega s strani zainteresirane javnosti, v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
732. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
733. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Laško in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja
734. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred
735. Pravilnik o pogojih in postopkih zadolževanja javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
736. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
737. Sklepi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o
738. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
739. Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov
740. Priloga k Ceniku storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov
741. Izvleček Cenika za obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov
742. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2013
743. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2014
744. Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014
745. Spremembe in dopolnitve Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014
746. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
747. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina
748. Sklep o vrednosti točke za izračun taks v Mestni občini Novo mesto za leto 2014
749. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
750. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2014
751. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SE 5
752. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto TI-5 (Bathyanijev dvorec)
753. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
754. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2014
755. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2014
756. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
757. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana
758. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
759. Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Kozje
760. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
761. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
762. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec