Št. objave Naslov
663. Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)
664. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E)
665. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E)
666. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-C)
667. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-B)
668. Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-D)
669. Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti
670. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije
671. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Športni park Grosuplje
672. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit
674. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007–2013
675. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik
676. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2014
677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN)
678. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
679. Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko omrežje
680. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Log - Dragomer
681. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2014
682. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica
683. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec
684. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualna gradnja Pameče 83 (MUV 3/1984)
685. Pravilnik o spremebah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
686. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič
687. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014
688. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente