Št. objave Naslov
580. Resolucija o zaščiti kranjske čebele (ReZKČ)
581. Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
582. Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
583. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ruske federacije v Republiki Sloveniji s sedežem v Kranju
584. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
585. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Kranju
586. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Mariboru
587. Pravilnik o spremembi Pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj
588. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena zelenjadnic
589. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena
590. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih
591. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2014
592. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja
593. Odločba o ugotovitvi, da je 14. člen Zakona o brezplačni pravni pomoči v izpodbijanem delu v neskladju z Ustavo
594. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
595. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto podpredsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani in predsednika Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu
596. Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev
597. Slovenski poslovnofinančni standard 7 – Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti
598. Navodilo 1 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti
599. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2014
600. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije (KPtoupd)
601. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin Republike Slovenije
602. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
603. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
604. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
605. Sklep o višini parkirnine za leto 2014
606. Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališče v Javorjah
607. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija
608. Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija
609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Jesenice
610. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku
611. Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice mag. Petru Kuncu
612. Letni program športa Občine Komen za leto 2014
613. Letni program kulture Občine Komen za leto 2014
614. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
615. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
616. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
617. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
618. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014
619. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno)
620. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
621. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2014
622. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
624. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran
625. Pravilnik o dodelitvi denarnih socialnih pomoči občanom v Občini Piran
626. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
627. Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna
628. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna
629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Občine Postojna
630. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
631. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
632. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob potoku«
633. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2014
634. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
635. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan
636. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan
637. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
638. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji
639. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje«
640. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno pri Litiji
641. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šmartno pri Litiji
642. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
643. Odlok o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o.
644. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija
645. Dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za proizvodno-obrtno cono Kisovec
646. Sklep o spremembah in dopolnitvah Cenika Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o.
647. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk
648. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žužemberk
649. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk
650. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk
651. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk
652. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tolmin
653. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Tolmin
654. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij
655. Sklep o višini vodarine
656. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
657. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
658. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje
659. Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
660. Popravek Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
661. Popravek Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Trebnjem
662. Preklic Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto