Št. objave Naslov
509. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal
510. Pravilnik o policijskih pooblastilih
511. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa
512. Spremembe Poslovnika Sodnega sveta
513. Pristop h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo
514. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
515. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice
516. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice
517. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice
518. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014
519. Odlok o spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice
520. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
521. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
522. Sklep o ukinitvi javnega dobra
523. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
524. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2014 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime v letu 2013
525. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine v občini Krško
526. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2014
527. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2014
528. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
529. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1
530. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
531. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč
532. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
533. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Šmartno
534. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86) in Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Industrijska cona Slovenske Konjice – območje Kostroj (Uradni list RS, št. 56/97) – za dejavnost Podkubovšek s.p.
535. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Škocjan
536. Sklep o ukinitvi javnega dobra
537. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič