Št. objave Naslov
443. Sklep o imenovanju ministrov
444. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke na podlagi 14. člena Zakona o poslancih
445. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke
446. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan
447. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosne plinovode zanke do Zreč
448. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012
449. Pravilnik o plačilu trošarine za energente, ki so jim dodana biogoriva
450. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
451. Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
452. Dopolnitev Notarske tarife
453. Odločba o ugotovitvi, da sta bili prva alineja prvega odstavka 63. člena in 64. člen Zakona o policiji v izpodbijanem delu v neskladju z Ustavo
454. Odločba o delni razveljavitvi 1. točke prvega odstavka 10. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči
455. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ljutomeru
456. Sklep o javni veljavnosti programa zasebnega vrtca
457. Sklep o posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
458. Sklep o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
459. Poročilo o gibanju plač za december 2013
460. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2014
461. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za stanovanjsko naselje v Ižakovcih
462. Sklep o ukinitvi javnega dobra
463. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 2 (krajše: SD OPN – št. 2)
464. Pravilnik o sofinanciranju društev, ki ohranjajo narodno zavest v Občini Hrpelje - Kozina
465. Odlok o Festivalu idrijske čipke
466. Odlok o razveljavitvi Odloka o uvedbi takse zaradi onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija
467. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija
468. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju
469. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014
470. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pokriti bazen
471. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za ureditev prostorov GRS Kamnik
472. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«
473. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke)
474. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
475. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto
476. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto
477. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto
478. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
479. Odlok spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
480. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto
481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
482. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2014
483. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
484. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica
485. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ribnica
486. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ribnica
487. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2014
488. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
489. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škocjan
490. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtno servisna cona Logiče 1
491. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Obrtno servisna cona Logiče 1«
492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan
493. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2014
494. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
495. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina
496. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2014
497. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
498. Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice
499. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014
500. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
501. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
502. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
503. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
504. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov
505. Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
506. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut
507. Pravilnik za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku
508. Preklic Začasne tarife v primeru kabelske retransmisije avtorskih del s področja glasbe