Št. objave Naslov
381. Zakon o rudarstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZRud-1-UPB3)
382. Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDCOPMD-UPB5)
383. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
384. Sklep o imenovanju članice izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
385. Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije
386. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin
387. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
388. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
389. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
390. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
391. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
392. Pravilnik o policijski uniformi in nadomestilih
393. Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov
394. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o geografski označbi Dolenjski sadjevec
395. Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva
396. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča ter vrnitev zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje
397. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča ter vrnitev zadeve Upravnemu sodišču v novo odločanje
398. Pravilnik o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Visoki poslovni šoli ERUDIO
399. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Beltinci
400. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2014 v Občini Beltinci
401. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Borovnica
402. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dol pri Ljubljani
403. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Jesenice
404. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
405. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2014
406. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
407. Sklep o spremembi sistemizacije delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2013/2014
408. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2014
409. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov
410. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2014
411. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o podpori za izvedbo obvoznice s protipoplavnimi ureditvami, skladno s sprejetim državnim prostorskim načrtom
412. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2014
413. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
414. Pravilnik za urejanje in oddajo urbanih vrtov v zakup
415. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
416. Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v vrtcu
417. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
418. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2014
419. Odlok o izločitvi dela naselja Hudeje in ustanovitev novega naselja Vejar
420. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
421. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
422. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
423. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
424. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta HR-4 Hramše
425. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta LO-4/4
426. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec
427. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2014
428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
429. Sklep o obravnavi stališč do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno)
430. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)
431. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014
433. Odlok o spremembah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center – ŽI2
434. Pravilnik o praznenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žirovnica
435. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
436. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov
437. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
438. Sklep o oprostitvi plačila upravne takse zaradi naravne nesreče v obliki žleda, ki se je na območju Republike Slovenije zgodil med 30. januarjem in 10. februarjem 2014
439. Odredba o spremembah in dopolnitvah vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
440. Odredba o spremembah in dopolnitvah prilagojenih izobraževalnih programov devetletne osnovne šole
441. Tehnični popravek Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
442. Popravek Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2014