Št. objave Naslov
304. Zakon o spremembi Zakona o državni upravi (ZDU-1H)
305. Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
306. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
307. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 123 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2014
308. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 124 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2014
309. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova fundacija življenje in luč
310. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2014
311. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2014
312. Sklep o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
313. Sklep o spremembi Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
314. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
315. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi
316. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
317. Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Celje
318. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje HUV-1
319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Začret
320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II
321. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever
322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II
323. Sklep št. 1/2014 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
324. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
325. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
326. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
327. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
328. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kmetijsko gospodarstvo Šircelj v naselju Gorenja vas pri Polici
329. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2014
330. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2014
331. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah
332. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej
333. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana
334. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
335. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov
336. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014
337. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane
338. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli
339. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Straža
340. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Straža
341. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem
342. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2014
343. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2014
344. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
345. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014
346. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – OZARE
347. Sklep (št. 14.1-495) o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
348. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra št. (14.2 – 496)
349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – II
350. Uredba o državnem prostorskem načrtu za preureditev železniške postaje Pragersko
351. Uredba o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
352. Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2014
353. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
354. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
355. Popravek Uredbe o državnem prostorskem načrtu za dograditev priključka Šmarje - Sap na avtocestnem odseku Malence–Šmarje - Sap
356. Popravek odpovedi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije
357. Popravek Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
358. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
359. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
360. Popravek zaporedne številke objavljenega akta v neuradni HTML obliki